SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Samet AHN, Ali Emre AKGN
 


Keywords:PROKTOLOJ NTES OPERASYON SONULARIMIZ: TEK MERKEZ DENEYM
 
Giri Benign anorektal hastalklar toplumda sk grlmektedir. Bununla birlikte, baz cerrahlarn bengin anorektal hastalklarn takibi konusundaki isteksizlii, hastalardaki mahremiyet duygusu gibi sebepler, semptomatik proktolojik hastal olan bireylerde hastane bavurusu ve muayene olma konusunda defansif bir tavr sergilemelerine yol amakta ve kiiler mahremiyetine uygun, gvenilir ortamlarda bu tip rahatszlklarn gidermeye abalamaktadr. Proktoloji niteleri lkemizde az sayda olup, bu tip hastalarn takip ve tedavisi iin spesifik rol oynamaktadr. Biz de kurumumuzda Eyll 2021 de am olduumuz proktoloji nitesinde opere ettiimiz hastalarmza ait verileri sunmay amaladk. Metod Mula Stk Koman niversitesi Tp Fakltesi Genel Cerrahi AD. Bnyesinde olan proktoloji nitesimizde, Eyll 2021- Aralk 2023 tarihleri arasnda, ayaktan gnbirlik cerrahi opere olan 18-100 ya arasndaki tm hastalar retrospektif olarak deerlendirmeye alnmtr. Hastalara ait ya, cinsiyet, ikamet ettii ehir, yaplan operasyon ve anestezi tr verileri deerlendirilmitir. statistiksel analiz Statistical Package fort he Social Science (SPSS versiyon 25, IBM, USA) ile yaplmtr. Verilerin normal dalma uygunluu Kolmogorov Smirnow ve Shapiro Wilk testleri ile deerlendirildikten sonra normal dalma uyan verilerde ortalama + standart sapma, uymayan verilerde ortanca + eyrekler aras aklk (iqr 25-75) deerleri verilmitir. Say deerleri ayrca yzde (%) ile ifade edilmitir. Sonular Eyll 2021- Aralk 2023 tarihleri arasnda toplam 396 hasta proktoloji nitesinde opere edilmitir. Hastalara ait demogafik veriler ve geli tanlar tablo 1de zetlenmitir. Tablo 1. Proktoloji nitesinde opere edilen hastalara ait demografik ve tansal veriler n: 396 Ya (SS) 39,54 (15,5) Cinsiyet (%) Kadn 85 (21,5) Erkek 311 (78,5) Tan (%) Hemoroidal Hastalk 100 (%25,3) Anal fistl 125 (31,6) Anal fissr 15 (3,8) Pilonidal sins 126 (31,8) Anal siil 5 (1,3) Anal apse 25 (6,3) kamet ettii yer (%) Mula 358 (90,4) Mula d 38 (9,6) SS: standart sapma, n: rneklem says Hastalara ait anestezi tr ve operasyon bilgileri tablo 2 de zetlenmitir. Tablo 2. Hastalara ait anestezi tr ve operasyon bilgileri Tan Operasyon Anestezi tr n (%) Hemoroidal hastalk Hemoroidektomi prosedrleri PB+ SB 21 (5,3) Ablasyon- ligasyon (RFA, LA,arter ligasyonu vb) PB+ SB 72 (18,2) Trombektomi Lokal 9 (2,3) Anal fistl Fistlotomi Tmesan 64 (16,2) Seton uygulamas Tmesan 48 (12,1) LFT PB+ SB 8 (2) Pilonidal sins Eksizyon (Flep prosedrleri) Lokal 15 (3,8) Kriztalize fenol Lokal 110 (27,8) Anal fissr LIS SB 16 (4) Anal siil Eksizyon+ koterizasyon Lokal 5 (1,3) Anal apse Apse drenaj Lokal 24 (6,1) RFA: Radyofrekans ablasyon, LA: Lazer ablasyon, LFT: Ligation of the intersphincteric Fistula Tract, PB: pudental sinir blou, SB: ntersfinkterik blok, n: rneklem says Tartma Proktoloji niteleri benign anorektal hastalklarn takibinde ve tadavisinde nemli bir yer tutmaktadr. Hastalarn gnbirlik cerrahi ile tedavisinin salanmas, ilevsellik kaybnn da azaltlmasnda yardmc olmaktadr. Koloproktoloji konusunda deneyimli cerrahlarn nderliinde proktoloji nitelerinin yaygnlatrlmasnn, toplumda sk karlalan bu hastalklarn saaltmnda gerekli olduunu dnmekteyiz. ORCID NO: 0000-0003-0748-3458

Anahtar Kelimeler: Benign Anorektal Hastalk, Proktoloji nitesi, Gnbirlik Cerrahi