SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Meltem DURAKLI ULUKK
 


Keywords:SENKOP LE BAVURAN HASTALARIN EEG BULGULARI
 
GR:Serebral perfzyonun, ani geici olarak dmesi, azalmas ile ortaya kan tonus kaybnn mutlaka elik ettii geici bilin kayb olarak tanmlanr . Kardioversiyona gereksinim olmadan ksa srede bilin spontan olarak dzelir. Nroloji pratiinde sklkla epilepsiden ayrlmas gereken, multidisipliner yaklam ile ayrc tan yaplmas gereken bir durumdur. Senkop bazen serebrovaskler hastalklarn ncs, bazen de epilepsinin bir semptomu olabilir. Ayrca majr kardiak hastalklarn belirtisi olabilecei iin nemlidir ve senkop hastasnn detayl aratrlmas gereklidir. Kardiak orijinli senkoplar, nedeni bulunan senkoplarn nemli bir blmn oluturur. 1982-84 yllarnda yaplan 4 retrospektif ve prospektif almada senkop ile bavuran hastalarn % 8-39' unda senkoplar kardiak orijinli bulunmutur. Bu almada nroloji polikliniine senkop yaknmas ile bavuran hastalarn elektroensefalografi (EEG) verileri incelenmitir. GERE VE YNTEM:Nisan 2021 ile Eyll 2022 tarihleri arasnda noloji polikliniine senkop nedeniyle bavuran, 20-85 ya aralndaki 119 hasta retrospektif olarak incelenmitir. Poliklinik kaytlarndan hastalarn demografik zellikleri, ek hastalklarna ve kullandklar ilalara ulalmtr. Epilepsi tans olanlar almaya alnmamtr. Bu hastalara yaplan EEG sonular retrospestifolarak incelenmitir. BULGULAR:almaya alnan 119 hastann ya ortalamas 52.1 bulunmutur. Hastalarn %52,2si (n:61) kadn, %48,8i (n:58) erkektir. 79 hastann (%66,3) EEG si normaldi. Anormal EEG saptanan %33,6snn dalm ise %22,7 (n:27) simetrik zemin ritmi yavalamas, %6,7 (n:8) paroksismal zellik gsteren keskin dalga dearjlar, %2,5 (n:3) asimetrik ve fokal zellik gsteren zemin ritmi yavalamas, %1,7 (n:2) epileptik diken, diken-dalga kompleks dearjlar eklindeydi. TARTIMA: Senkobun birok nedeni vardr. En sk periferik vaskler direncin azalmas sonucu gelien senkoplar grlr. Yanl olarak epilepsi tans konan hastalarn oran %20-30 olarak bildirilmektedir. Bu hatalarn arasnda senkoplar nemli bir yer tutmaktadr. Senkop srasnda akut ve yaygn serebral hipoksiye bal olarak EEG deiiklikleri geliir. lk olarak zemin aktivitesine teta frekansnda yava dalgalar hakim olur, daha sonra bilateral sinzoidal delta aktivitesi paroksismal olarak ortaya kar ve hipoksinin sresine bal olarak zemin aktivitesine hakim olur. Senkop nedeni ile bavuran hastalarda, EEG ekilmeden nce ayrntl anamnez, zgemi, kullanlan ilalarn sorgulanmas, kardiyovaskler inceleme, EEG ekiminden daha deerlidir. Klinik olarak arada kalnan hastalarda EEG yaplmal ve yakndan takip edilmelidir. ORCID NO: 0000-0002-0985-0103

Anahtar Kelimeler: Senkop, Epilepsi, Elektroensefalografi