SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Gökhan GÜRKAN
 


Keywords:SERVİKAL LAMİNOPLASTİ SONRASI C5 SEVİYESİ KANAL GENİŞLİĞİNİN PREOP İLE KARŞILAŞTIRILMASI
 
AMAÇ: Servikal miyelopati (SM), servikal omuriliğin kompresyonuna bağlı gelişen semptom ve bulguların oluşturduğu kliniktir. Konjenital nedenle oluşabileceği gibi yaşa bağlı olarak da servikal disfonkisyon görülebilir. Servikal dar kanal nedeni ile oluşan servikal myelopatinin cerrahi tedavisinde amaç spinal ekspansiyonunun yeterince sağlanabilmesidir. Bir diğer amaç ise segmental füzyonun sağlanarak oluşabilecek geç deformitenin önüne geçilmesidir. Cerrahi protokollerden birtanesi olan laminoplastide amaç spinal kanal çapını artırmak, cerrahi sonrası servikal stabilite ve dizilimin korunmasını sağlamaktır. Biz bu çalışmada; servikal laminoplastide en çok dekomprese edilen seviyelerden biri olan C5 seviyesindeki kanal çapının preop ve postop karşılaştırmalı olarak değerlendirmeyi amaçladık. YÖNTEM: 2013-2016 yılları arasında İzmir Katip Çelebi Üniveristesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde opere edilen 28 servikal myelopati hastasının görüntülemeleri retrospektif olarak değerlendirildi. BULGULAR: Opere edilen 28 hastanın (21 erkek, 7 kadın) yaş ortalaması 55,89 idi. Bu hastaların C2 den C7 ye çeşitli seviyelerde kanal darlıkları mevcuttu. Bütün hastaların C5 seviyesinde dekompresyonu yapılmıştı. C5 kanal seviyesi aksiyel tomografi kesitlerinde anterior-posterior olarak ölçüldüğünde ortalama 10,16 mm olarak gelirken, postop dönemde çekilen servikal tomografilerde hastaların aynı seviyedeki kanal çaplarının 16,85 mm olduğu görüldü. Bu hastaların hiçbirinde postop dönemde C5 palsy görülmedi. TARTIŞMA: Servikal dejeneratif sorunlar özel ilgi gerektiren patolojilerdir. Cerrahi operasyonda en az komplikasyona neden olabilecek cerrahi hastanın görüntülemelerine göre tercih edilmelidir. Laminoplasti servikal dar kanalda iyi bir seçenek olup hastaya katacağı klinik iyileşmeler, görüntüleme yöntemleri kullanılarak ve ölçümler yapılarak daha olumlu hale getirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Laminoplasti, Servikal myelopati, Spinal kord