SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Seyit Ahmet ERTRK
 


Keywords:SKUAMZ HCREL AKCER KANSER HASTALARINDA 18F-FLORODEOKSGLUKOZ POZTRON EMSYON TOMOGRAF NCELEMESNDE NEKROZ VARLII VE HSTOPATOLOJK KORELASYONU
 
Giri: Akcier kanseri, ylda yaklak 230.000 ABD vatandana tan konulan ve ylda yaklak 135.000 hastann lmne neden olaca tahmin edilen ve kanser nedenli lmlerin erkeklerde en sk kadnlarda ise 2. En sk nedeni olan bir hastalktr. 2015 WHO akcier kanseri snflamasna gre akcier kanser kk hcreli akcier kanseri ve kk hcreli d akcier kanseri olarak iki byk gruba ayrlmaktadr. Kk hcreli d akcier kanseri (KHDAK) ise kendi ierisinde adenokarsinom, skuamz hcreli karsinom, byk hcreli karsinom, adenoskuamz karsinom, sarkomatoid karsinom ve kk hcreli d nroendokrin tmrler balca olmak zere eitli alt gruplara ayrlmaktadr.18F-florodeoksiglukoz Pozitron Emisyon Tomografi (FDG-PET/BT) KHDAK hastalarnn evreleme, yeniden evreleme ve tedaviye yantlarnn deerlendirilmesinde ok sklkla kullanlan bir grntleme yntemidir. Bu tetkik srasnda elde olunan eitli parametrelere ek olarak grntlerde tmr nekrozuna ait bilgiler elde edilebilmektedir. Lokal ileri solid tmrlerin karakteristik bir zellii olan hipoksi, tmr progresyonunda nemli bir rol oynar. Tmr hipoksisi nekroz ile karakterizedir. KHDAK hastalarnda intratmral nekroz geliebilir ve bu genellikle kt prognoz ile ilikili olarak saptanmtr (6,7). Bu almadaki amacmz FDG-PET/BT tetkiki yaplm akcier skuamz hcreli karsinom hastalarnda tmr nekrozu asndan histopatolojik veriler ile FDG-PET/BT grntlerinde elde edilen bulgular karlatrmaktr. Materyal ve Metod: Hasta Poplasyonu: Bu retrospektif almada akcier skuamz hcreli karsinom tans konulmu 21 hasta yer almaktadr. Hastalarn tbbi kaytlar, PET/BT bulgular ve histopatolojik verileri retrospektif olarak deerlendirilmitir. FDG PET/BT protokol: FDG-PET/BT grntleri hibrid PET/BT taraycs ile (Discovery 600 PET/CT, GE Medical Systems, USA) elde olunmutur. Hastalara FDG intravenz enjeksiyon ile verilmitir. FDG-PET/BT grntleme verteksten uyluk proksimali arasn ierecek ekilde yatak bana 3 dakika srede 3D modda yaplmtr. Tmrdeki nekroz varl vizel olarak deerlendirilmitir. statistiksel analiz: almadaki tm istatistiksel analizler SPSS (Ver 16.0; SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA) program kullanlarak yaplmtr. Testler srasnda p <0.05 deeri istatistiksel olarak anlaml olarak kabul edilmitir. Patolojik Deerlendirme: Histopatolojik inceleme iin hastalara ait seilen parafin bloklardan kesitler 3 mikrometre kalnlnda alnarak deerlendirme yapld. Deerlendirmeler patoloji uzman tarafndan yaplmtr. Sonu: 21 hastadan 20si erkek 1i kadn cinsiyete sahipti. Hastalarn ortalama ya 63 idi. PET/Bt incelemede ortalama tmr metabolik ap 4.64 cm iken patolojik incelemede ortalama tmr ap 4.60 cm idi. PET/BT incelemede hastalarn 16snda (%76.2) nekroz mevcut iken 5inde (%23.8) nekroz mevcut deildi. Histopatolojik incelemede ise hastalarn 18inde (%85.7) nekroz mevcut iken 3nde (%14.3) nekroz mevcut deildi. PET/BT incelemede nekroz saptanmayan 5 hastann 4nde patolojik incelemede nekroz saptanm olup, 1inde patolojik incelemede nekroz saptanmamtr. PET/BT incelemede nekroz saptanan 16 hastann 14nde patolojik incelemede nekroz saptanm olup, 2sinde patolojik incelemede nekroz saptanmamtr(p>0.05). ORCID ID: 0000-0002-6030-9662

Anahtar Kelimeler: Akcier Kanseri, Skuamz Hcreli Karsinom, PET/BT, Nekroz, FDG