SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ee BABULUT, Hacer LER, Melek BLGN, Nihal Seil BATI
 


Keywords:TRKYEDE SAMSUN BLGESNDE DRAR KLTRLERNDEN ZOLE EDLEN MYRODES TRLERNN ANTBYOTK DREN PROFLLERNN DEERLENDRLMES
 
Giri - Ama: Myroides spp. evrede yaygn olarak bulunurlar. nsanlar iin dk dereceli frsat patojenler olup bakl basklanm hastalar enfekte edebilirler. Son yllarda Myroides enfeksiyonlarnn insidans artmtr. Bu bakterilerin ok eitli antibiyotiklere (β-laktamlar ve aminoglikozitler dahil) direnli olduu grlmektedir. Bu nedenle tedavi seenekleri snrldr. Hastanemizde son be ylda idrar kltrlerinde reyen Myroides trlerinin antibiyotik diren durumunu aratrmak ve yaplan literatr taramas ile idrar kltrlerinde Myroides trlerinin enfeksiyon etkeni olabileceinin farkndaln arttrmak amalanmtr. Materyal - Metot: 2016 Ocak- 2020 Aralk tarihleri arasnda Samsun Eitim ve Aratrma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarnda hastalarn idrar rneklerinde reyen 89 Myroides tr almaya dahil edildi. drar rnekleri kanl agara ve Eozin Metilen Blue agara ekilerek 37Cde 18-24 saat inkbe edildi reyen mikroorganizmalar konvansiyonel yntemlerle tanmland ve ileri identifikasyon iin VITEK-2 (BioMrieux, Fransa) otomatize sistemleri kullanld. Antibiyotik duyarllklar minimum inhibitr konsantrasyonlar (MK) olarak tespit edildi ve sonular; Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) standartlarna gre deerlendirildi. Veriler hastane otomasyon sisteminden elde edildi. Bulgular: Hastalarn ya ortalamas 72,797 idi. En ok youn bakm (%67,41) ve palyatif servislerinde (%14,60) yatan hastalarda reme oldu. Ampisilin, cefotaksim, ceftazidim, ciprofloksasin, norfloksasine izolatlarn tamam direnli idi. En az diren oran SXT (%82,43) ve tetra (%83.33) olarak saptand Sonular: Tm Myroides enfeksiyonlarnda seilecek ampirik tedavi seenekleri asndan antibiyotik diren oranlarnn bilinmesi olduka nemlidir. Literatrde Myroides spp kaynakl idrar yolu enfeksiyonlarnn antibiyotik diren oranlar olduka snrldr. Bizim almamz bu konuda literatre bir veri salayacak ve tedavi alternatiflerinin belirlenmesinde ve Myroides spp kaynakl idrar yolu enfeksiyonlarnn standart ampirik antibiyotik tedavi protokollerinin oluturulmasnda literatre veri salayacaktr.

Anahtar Kelimeler: Myroides spp, idrar yolu enfeksiyonu, antibiyotik direnci