SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Magbl Ahmet OBAN, Serap SAYAR
 


Keywords:YETKNLERDE KAN ALMA SIRASINDA SANAL GEREKLK GZL KULLANIMININ ARI VE KAYGI ZERNE ETKS: RANDOMZE KONTROLL ALIMA PROTOKOL
 
Ama: Bu aratrmann amac, yetikin hastalarda kan alma srasnda sanal gereklik gzl kullanmnn ar ve kayg dzeyi zerine etkisini belirlemektir. Gere- Yntem: Bu aratrma, n test-son test, deney-kontrol gruplu randomize kontroll deneysel tasarmdadr. Aratrma, 10 Mart 2022- 12 Eyll 2022 tarihleri arasnda bir niversite hastanesinin kan alma nitesinde yrtlmtr. Aratrmann rneklemini, G-power analizine gre belirlenen, niteye kan vermeye gelen deney grubu 38, kontrol grubu 38 olmak zere toplam 76 hasta oluturmutur. Veriler; Sosyodemografik ve Tantc zellikler Anket Formu, Durumluk Kayg lei ve Grsel Analog Skala (VAS) kullanlarak toplanmtr. Hastalar blok randomizasyon yntemiyle deney ve kontrol grubuna atanmtr. Deney grubundaki hastalara kan alma srasnda sanal gereklik gzl uygulanm, kontrol grubundaki hastalara ise rutin kan alma ilemi uygulanmtr. Sonu ltleri VAS puan ve durumluluk kayg puandr. Veriler, durumluluk kayg iin, giriim ncesi ve giriim sonras toplanm olup, ar iin giriim srasnda toplanmtr. Bu aratrma Clinical Trials veri tabanna kaytldr (NCT05366556). Aratrmann yaplabilmesi iin 2022/09 karar sayl etik kurul ve aratrmann yrtlecei hastaneden kurum izni alnmtr. Bulgular: Verilerin istatistiksel analizi, IBM SPSS (Statistics Standard Concurrent User V 26) paket program kullanlarak deerlendirilmitir. Tanmlayc istatistikler iin say, yzde, ortalama ve standart sapma ve gruplarn tanmlayc zellikler ynnden homojenliinin karlatrlmasnda ki-kare analizi kullanlmtr. Saysal deikenler iin iki grup karlatrlmasnda Mann-Whitney U testi, gruplar ii ve gruplar aras deikenler varyans analizi ve Bonferroni-Dunn testi kullanlarak yaplmtr. p<0,05 dzeyi istatistik olarak anlaml kabul edilmitir. Sonu: Aratrma sonucunda sanal gerekliin, deney gurubu hastalarnda kontrol grubu hastalarna gre ar ve kayg dzeyleri zerinde olumlu etkisi olduu bulunmutur. (Bu alma birinci srada yer alan yazarn yksek lisans tezinden retilmitir. ORCID NO: 0000-0003-4496-1201)

Anahtar Kelimeler: Sanal Gereklik, Kan Alma, Ar, Kayg, Yetikin