SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Hilal ALKIŞ
 


Keywords:AKCİĞER KANSERİ HASTALARINDA HEMATOLOJİK İNFLAMATUAR BELİRTEÇLERİN KLİNİK BULGULARLA İLİŞKİSİ
 
Amaç: Hematolojik inflamatuar belirteçlerin birçok kanser tipinde arttığı bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, akciğer kanseri hastalarının tanı anındaki kandaki inflamatuar belirteçlerinin klinik özellikleri ile ilişkili olup olmadığını araştırmaktır. Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya akciğer kanseri tanısı olan 114 hasta dahil edildi. Kadın/erkek oranı 12/102 idi. Küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) olan hastalar kaydedildi. Hastaların evreleri, histopatolojik özellikleri ve hematolojik inflamatuar belirteçleri; nötrofil (N), lenfosit (L), monosit (M), platelet (P) sayıları ve ortalama platelet volümü (MPV) ve plateletcrit (PCT) kaydedildi. Ayrıca nötrofil/lenfosit (N/L) oranı, lenfosit/monosit (L/M) oranı ve platelet/lenfosit (P/L) oranı hesaplandı. Bulgular: Hastaların medyan yaşı 63’tü (42-86). KHDAK hastaların sayısı 96 (%84), KHAK hastalarının sayısı 18 (%16) idi. Evrelere göre KHDAK hastalarının sayısı; evre I: 3 (%3), evre II: 15 (%16), evre III: 50 (%52) ve evre IV: 28 (%29) idi. KHAK hastalarının %39’u (n=7) sınırlı evre, %61’i (n=11) yaygın evreydi. KHDAK evreleri arasında L sayısı ve N/L oranları açısından anlamlı fark vardı (P <0,05). L sayıları evre I KHDAK hastalarında diğer evreler ile kıyaslandığında anlamlı oranda azalmıştı (P = 0,021). N/L oranları, evre IV hastalarda evre II ile kıyaslandığında anlamlı oranda artmış bulundu (P = 0,025). N sayısı ve N/L oranları göz önüne alındığında KHAK evreleri arasında anlamlı fark vardı ((P <0,05). N sayıları ve N/L oranları yaygın evre KHAK hastalarında sınırlı evre hastalarla kıyaslandığında anlamlı oranda artmış bulundu ((P <0,05). Diğer hematolojik belirteçlerde evrelere göre anlamlı fark bulunamadı. Ayrıca, inflamatuar belirteçlerle KHDAK histopatolojik alt tipleri arasında anlamlı ilişki bulunamadı. Sonuç: İnflamasyonun ve immün stresin göstergesi olan N/L oranları, evre IV KHDAK ve yaygın evre KHAK hastalarında tanı anında yükselmiş olarak bulundu. İleri evredeki hastalarda N/L oranlarının artmış olması, yeni tanı almış hastalarda kanserin yaygınlığı hakkında fikir verebilir. Bununla birlikte, ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, İnflamatuar belirteçler, N/L oranı