SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Saime ZBEK EBN, Zeynep UTLU
 


Keywords:HDRADENTS SPRATVA'DA MONOST HDL ORANININ VE DER ENFLAMATUAR BELRTELERN DEERLENDRLMES
 
Ama: Hidradenitis suppurativa (HS), abse, sins traktlar, fistller ve skar oluumu ile karakterize kronik, tekrarlayan, inflamatuar bir hastalktr. HS'nin patogenezinde ana mekanizmann foliklosebase nitenin folikler oklzyonu, ardndan folikler rptr ve bunun sonucunda ortaya kan immn yant olduu kabul edilmektedir. HS'nin inflamatuar patofizyolojisi henz net olarak bilinmemektedir ancak tan ve takibinde uzun yllardr lkosit saylar, eritrosit sedimantasyon hz ve C-reaktif protein (CRP) gibi inflamatuar belirteler kullanlmaktadr. Bu almada metabolik sendrom ve kardiyovaskler hastalk riski olan HS hastalarnda Monosit/HDL-C oran (MHR) ile ilikiyi deerlendirmeyi ve serum inflamatuar parametreler ile ilikisinin daha iyi anlalmas amacyla CRP, MHR, ntrofil/lenfosit oran (NLR), platelet/lenfosit (PLR) ve monosit/lenfosit orannn (MLR) bir arada deerlendirmeyi amaladk. Gere ve yntemler: Bu amala Ocak 2019-Mays 2020 tarihlerinde hastanemize bavuran HS tans alan sistemik veya kronik inflamatuvar hastal (kardiak hastalklar, diabetes mellitus, hipertansiyon, hiperlipidemi ve romatoid artrit gibi ba doku hastalklar) olmayan hastalar ile 100 salkl gnll katlmclarn hemogram deerleri ve kolesterol dzeyleri retrospektif olarak tarand. Bulgular: Gruplarn cinsiyet asndan benzer dalma sahip olduu grlrken hasta grubunun yalarnn kontrol grubuna gre yalarnn daha yksek olduu saptanmtr. Ntrofil, Lenfosit, Monosit, Platelet, CRP, Albumin, MHR dzeyleri hastalarda anlaml dzeyde daha yksek olduu buna karn HDL ve PLR ortalamalarnn ise kontrol bireylerinde anlaml dzeyde daha yksek olduu grld. Bunlarn dnda kalan zellikler bakmndan hasta ve kontrol bireyleri arasnda anlaml farka rastlanmad. Ayrca hemogram lmleri ve formllerle hesaplanan lmler bakmndan iki grup karlatrma sonular Tablo 1 de yer almaktadr. Hasta ve kontrollerin yalar arasnda anlaml fark bulunduu iin ve bu ya farkllndan kaynaklanabilecek etkinin giderilmesi amacyla MHR, NLR ve PLRnin ya farkllnn etkisi giderilerek dzeltilmi etkileri yeniden incelendi ve MHR, 0.01 birim arttnda hastalk riskinin anlaml dzeyde 4.07 kat artt, NLR, 1 birim arttnda hastalk riskinin anlaml dzeyde 1.37 kat arttrd saptanmtr. Sonular: almamz objektif olarak MHRnin dier inflamatuvar parametrelere gre HS iin daha sensitive bir biyobelirte olduunu gstermitir. HS'de tedaviye yant ve takibi deerlendirmek iin MHRnin yeni bir gsterge olabilecei dncesindeyiz. Daha geni ve kapsaml almalara ihtiya vardr. ORCID NO: 0000-0002-1738-4800

Anahtar Kelimeler: Hidradenitis Suppurativa, MHR, PLR, CRP