SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Zafer BAĞCI
 


Keywords:NÖBETİN EŞLİK ETTİĞİ VE ETMEDİĞİ FEBRİL ÇOCUKLARDA SERUM D VİTAMİNİ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 
Amaç: Çocuklardaki febril nöbetin patogenezi, halen kesin olarak bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı, çocuklardaki febril nöbetler ile serum D vitamini düzeyleri arasındaki ilişki düzeylerini ortaya koymaktı. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya, çocuk acil kliniğinde nöbetle birlikte veya nöbetsiz ≥38 °C ateş saptanan 6 ay-5 yaş arası kız ve erkek çocuklar dahil edildi. Hastalar febril nöbete sahip olanlar ve olmayanlar olarak iki ana gruba ayrıldı. Febril nöbet grubundaki hastalar, basit febril nöbet-komplike febril nöbet ve ilk febril nöbet-tekrarlayıcı febril nöbet özelliklerine göre alt gruplara ayrıldı. Bulgular: Febril nöbet grubu ile febril grup arasında serum D vitamini düzeyleri ve diğer laboratuar parametreleri yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı. (D vitamini için, ortanca değer sırasıyla 14.95 (IQR:10.88) ve 19.08 (IQR:11.38) p = 0.077). Basit febril nöbet grubu ile komplike febril nöbet grubu arasında serum D vitamini düzeyleri yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (p = 0.198). Tekrarlayan nöbete sahip olan hasta grubu ile ilk kez febril nöbet geçiren grup arasında serum D vitamini düzeyleri yönünden anlamlı fark saptanmadı (p = 0.848). Sonuç: Bu çalışmada, febril nöbet ile serum D vitamini düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. Literatürde ilişkiyi destekleyen ve desteklemeyen az sayıda çalışma bulunmaktadır. Çalışmamız nöbet tipi ve tekrarlayıcığını değerlendirmesi yönüyle farklıdır. Bu konuda olgu sayısının fazla olduğu, benzer metodolojiye sahip daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler: Ateşli nöbet, D vitamini, Çocuk

Anahtar Kelimeler: Ateşli nöbet, D vitamini, Çocuk