SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

pek ZNDER NAL
 


Keywords:ZOFREN TANILI HASTALARDA SELLETRLM DAMGALAMANIN FZKSEL NAKTVTE LE LKS
 
Giri ve Ama: Yaam tarz veya fiziksel inaktivite, lmn nlenebilir sebepleri arasnda bulunmaktadr. izofreninin negatif bulgularndan olan anhedoni, fiziksel aktivite kstll ve sosyal ekilme ile balantlanabilecek bir dier faktr de iselletirilmi damgalanmadr. almamzda, izofreni tanl hastalarda, iselletirilmi damgalama dzeyleri ve fiziksel aktivite dzeylerinin belirlenmesi ve arasndaki ilikinin aratrlmas amalanmtr. Gere-Yntem: Tuzla Devlet Hastanesinde Kasm-Aralk 2022de, izofreni tansyla takip ve tedavileri devam etmekte olan almaya katlmaya szl ve yazl onam veren 53 hasta almaya dahil edilmitir. Veriler Sosyodemografik ve klinik veri formu, Ruhsal Hastalklarda selletirilmi Damgalanma lei (RHD), Uluslararas Fiziksel Aktivite lei (UFA) (KISA FORM) kullanlarak toplanmtr. almada elde edilen bulgular deerlendirilirken, SPSS 22.00 program kullanlmtr. Bulgular: Hastalarn ya ortalamas 43,9610,15 (21-65)ti. 23 kadn ve 30 erkek hasta almaya dahil edildi. En sk grlen fiziksel hastalklar dislipidemi(%54,7), hipertansiyon(%39,6) ve diyabetti (%23,3). RHD toplam puan 39,66 9,31ve Uluslararas Fiziksel Aktivite lei Toplam Puan 815,19169,25 olarak bulundu. UFA Toplam Puan ile RHD Toplam puan (r=-,588, p=0,016), Yabanclama (r=-,374, p=0,006), Kalp Yarglarn Onaylanmas(r=-,283, p=0,040), Alglanan Ayrmclk(r=-,274, p=0,047), Sosyal Geri ekilme(r=-,516, p<0,001) ve Damgalamaya Kar Diren(r= -,331, p=0,016) alt lek puanlar arasnda istatistiksel olarak anlaml negatif ynde korelasyon saptanmtr. Sonu: Literatrdeki almalarla benzer ekilde almamz, iselletirilmi damgalama ile fiziksel inaktivitenin ilikili olduunu gstermitir. Damgalama ve fiziksel inaktivite izofreni tanl hastalarn yaam sre ve kalitelerini etkileyen nemli faktrlerden olduundan, izofreni tanl bireylerin psikososyal destek srecindeki nemi; yaam kalitesine olumlu etkisi ve fiziksel salklar zerindeki nemli rol tedavi srecinde gzard edilmemelidir. ORCID NO: 0000-0003-4341-6826

Anahtar Kelimeler: Fiziksel naktivite, selletirilmi Damgalama, izofreni