SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Cem DEMREL
 


Keywords:ACL DEKOMPRESYON VE STABLZASYON YAPILAN TORAKOLOMBER TRAVMALI HASTALARIN DEERLENDRLMES
 
Ama: Torakolomber vertebra fraktr nedeniyle acil dekompresyon ve stabilizasyon yaplan multitravmal hastalarda, elik eden yaralanmalarn tanmlanmas ve bu yaralanmalarn cerrahi planlamamza olan etkilerinin deerlendirilmesi amaland. Gere ve Yntem: Ocak 2016 ve Ocak 2022 arasnda hastanemizde acil olarak ameliyat edilen 192 olgunun kaytlar retrospektif olarak deerlendirildi. Hastalarn GKS (Glaskow Koma Skoru) , nrolojik muayene bulgular, dier sistem yaralanmalar, hastane yat sreleri kayt edildi. Bulgular: almaya dahil edilen 192 olgunun 111i (%57,8) erkek, 81i (%42,2) kadnd. En ok L1 (n=77) vertebra fraktr, sonrasnda srasyla T12 (n=48.), L2 (n=24), L3 (n=16), L4 (n=11), T10 (n=8), L5 (n=7) ve T4 (n=1) fraktr saptand. Etiyolojide erkeklerde yksekten dme, kadnlarda ara ii trafik kazas ilk srada tespit edildi. lk muayenede GKS en dk 10 olarak tespit edildi. Olgularn 101inde (%52,6) elik eden ek sistem yaralanmas grld. 46 hastada (%45,5) pnmohemotoraks, 21 (%20,7) hastada dalak yaralanmas, 13 (%12,8) hastada karacier yaralanmas, 13 (%12,8) hastada pelvik yaralanma, 5 (%4,9) hastada renal yaralanma, 2 (%1,9) hastada intestinal yaralanma ve 1 (%0,9) hastada gastrik yaralanma tespit edildi. 21 (%10.9) hastann bavuru esnasnda yaplan nrolojik muayenesinde bilateral alt ekstremite anestezik ve plejik, sfinkter kontrol olmad tespit edildi. 38 hastaya acil gs tp taklmas sonras opere edilirken, 11 hastada postoperatif erken dnemde gs tp takld. 7 hasta postoperatif dnemde dalak yaralamas, 3 hasta karacier yaralanmasna bal hemoglobin d nedeni ile opere edildi. Sonu: zole spinal travma gibi deerlendirilen multitravmal hastalarda muhtemel ek yaralanmalar olabilecei unutulmamal ve mutlak acil cerrahi endikasyon konulmadan nce bu durum gz nnde bulundurularak detayl tetkik ve deerlendime yaplmaldr. ORCID NO: 0000-0002-6084-4074

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Vertebra fraktr, Stabilizasyon, Cerrahi planlama