SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Burak OSKAY, Kazm AHN, Figen ALIKAN, Sena AHN AKTURA
 


Keywords:AKREP ZEHR HASTANE ENFEKSYONUNUN NEDEN OLDUU AKUT AKCER HASARINI YLETRYOR
 
Antibiyotiklere direnli bakterilerin neden olduu hastane enfeksiyonlar nemli ekonomik ve insan sal sorunlarna yol amaktadr. Bu nedenle bilim adamlar direnli bakterilere kar yeni araylara ynelmilerdir. Doann sunduu imkanlarla bu bakterilere kar etkin bir madde bulmak amacyla Androctonus crassicuda akrep zehirini HPLC yntemiyle saflatrarak bulunan antimikrobiyal Peptidler (AMP)in in vitro ve sanlarda sepsis oluturarak in vivo etkinliini aratrmay amaladk. Ayrca saflatrlan bu peptidlerin nano partiklle kaplanarak antimikrobiyal etkinliini glendimeyi dndk. n vitro almada agar kuyucuk yntemiyle bakterilere kar etkinlik aratrld. Etkin bulunan fraksiyonla MK saptand. Ayrca nano partikl kaplanarak karlatrma yapld. n vitro deneylerde AMPnin etkili olduu Klebsiella pneumoniae suuyla sanlarda sepsis oluturuldu. Sepsis indksiyonunu takiben gruplar altnc saatte tedavi amal zehire maruz brakld ve 24. saatte sakrifiye edildi. Sepsis bulgularn ve denenen maddenin etkinliini grmek amacyla akcier dokular alnd. Dokularda homojenizasyon yaplarak ELISA ile TNF-α, IL-1β, IL-6 ve IL-10 lmleri yapld. MMP-2 ve MMP-9'lu sekonder antikor kitleri kullanlarak hcre d matriks ve fibrozis asndan histopatolojik ve immnohistokimyasal incelemeler yapld. Elde edilen biyokimyasal, histopatolojik ve immnohistokimyasal veriler nda Klebsiella pneumoniaeye kar sepsis oluturulan kontrol grubuna gre anlaml farkllk bulunmutur. Ayrca sitotoksisite belirlenmesinde HeLa hcre hattnda dokuda gelien lezyonlara kar rejeneratif etkinlik gzlenmi, hem HeLa hcrelerinde hem de normal akcier fibroblast hcre hattnda yzde yz canllk saptanmtr. Bu durum histolojik olarak da sepsis grubunda akcier doku kesitlerindeki alveolar septadaki deiiklikler ve inflamasyon alanlar ile hiyalin membran yapsnda azalma ile gzlendi. ORCID NO: 0000-0002-8832-2121

Anahtar Kelimeler: Akrep Zehiri, Antimikrobiyal Peptit, Kitosan