BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Burak OSKAY, Kazım ŞAHİN, Figen ÇALIŞKAN, Sena ŞAHİN AKTURA
AKREP ZEHİRI HASTANE ENFEKSIYONUNUN NEDEN OLDUĞU AKUT AKCIĞER HASARINI İYILEŞTIRIYOR
 
Antibiyotiklere dirençli bakterilerin neden olduğu hastane enfeksiyonları önemli ekonomik ve insan sağlığı sorunlarına yol açmaktadır. Bu nedenle bilim adamları dirençli bakterilere karşı yeni arayışlara yönelmişlerdir. Doğanın sunduğu imkanlarla bu bakterilere karşı etkin bir madde bulmak amacıyla Androctonus crassicuda akrep zehirini HPLC yöntemiyle saflaştırarak bulunan antimikrobiyal Peptidler (AMP)’in in vitro ve sıçanlarda sepsis oluşturarak in vivo etkinliğini araştırmayı amaçladık. Ayrıca saflaştırılan bu peptidlerin nano partikülle kaplanarak antimikrobiyal etkinliğini güçlendimeyi düşündük. İn vitro çalışmada agar kuyucuk yöntemiyle bakterilere karşı etkinlik araştırıldı. Etkin bulunan fraksiyonla MİK saptandı. Ayrıca nano partikül kaplanarak karşılaştırma yapıldı. İn vitro deneylerde AMP’nin etkili olduğu Klebsiella pneumoniae suşuyla sıçanlarda sepsis oluşturuldu. Sepsis indüksiyonunu takiben gruplar altıncı saatte tedavi amaçlı zehire maruz bırakıldı ve 24. saatte sakrifiye edildi. Sepsis bulgularını ve denenen maddenin etkinliğini görmek amacıyla akciğer dokuları alındı. Dokularda homojenizasyon yapılarak ELISA ile TNF-α, IL-1β, IL-6 ve IL-10 ölçümleri yapıldı. MMP-2 ve MMP-9'lu sekonder antikor kitleri kullanılarak hücre dışı matriks ve fibrozis açısından histopatolojik ve immünohistokimyasal incelemeler yapıldı. Elde edilen biyokimyasal, histopatolojik ve immünohistokimyasal veriler ışığında Klebsiella pneumoniae’ye karşı sepsis oluşturulan kontrol grubuna göre anlamlı farklılık bulunmuştur. Ayrıca sitotoksisite belirlenmesinde HeLa hücre hattında dokuda gelişen lezyonlara karşı rejeneratif etkinlik gözlenmiş, hem HeLa hücrelerinde hem de normal akciğer fibroblast hücre hattında yüzde yüz canlılık saptanmıştır. Bu durum histolojik olarak da sepsis grubunda akciğer doku kesitlerindeki alveolar septadaki değişiklikler ve inflamasyon alanları ile hiyalin membran yapısında azalma ile gözlendi. ORCID NO: 0000-0002-8832-2121

Anahtar Kelimeler: Akrep zehiri, Antimikrobiyal peptit, Kitosan 


Keywords: