SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

mit DERUNDERE
 


Keywords:MEME KANSER TEHSNDE KONTRASTLI MAMOGRAF LE MEME MRGNN TANIDA ROL VE KARILATIRILMASI
 
Giri ve Ama: Meme kanseri tansnda standart yntem olarak mamografinin youn meme parankimine sahip hastalarda daha az duyarl olduu bilinmektedir. Duyarllktaki bu dn tan hatalarna neden olabilecei dnlmektedir. Tanda phe duyulan ve ileri inceleme gerektiren hastalarda Manyetik rezonans grafi ilk akla gelen yntem olarak dikkat ekmektedir. Kontrastl mamografi (CESM) ise meme kanserinde tanya katk salamak amacyla son yllarda kullanma giren, tercih edilen bir eenek olarak dikkat ekmektedir. zellikle MRGye gre daha az maliyetli olmas ve kolay ulalabilir olmasnn yansra deerlendirilmesi de daha yaln olan bir yoldur. Bu almann amac mamografide meme kanseri asndan pheli kategoride olan zellikler BI-RADS 4 -5 olarak raporlanan hasta gruplarnda daha nceden MRG planlanmas dnlen hastalarda MRG yerine kontrastl mamografinin bir eenek olarak dnlebilmesi ve dinamik konrastl meme MRG ile tan koymadaki etkinliinin karlatrlmas amalanmtr. Gere ve Yntem: Eyll 2018 Mays 2020 tarihleri iinde mamografide BI-RADS 4 - 5 lezyon bulgular olan 76 olguya CESM ve meme MRG yapld, patoloji sonucu elde edilen 58 olgu almaya dahil edildi. alma verileri retrospektif olarak hastane veritabanndan ve dosya kaytlarndan elde edildi. Kalp pili olanlar, inslin pompas kullananlar, vcudunda pille alan implantlar, magnetik metalik protez, ant ve klipsleri bulunan hastalara CESM uygulanrken, dier hastalara ise MRG uygulanmtr. Lezyonlar kitle, mikrokalsifikasyon ve asimetrik younluk olarak 3 kategoriye ayrld. BI-RADS lezyon snflamas dikkate alnarak tanmlanan lezyonlarn benign-malign ayrm asndan 1-6 arasnda saysal skorlama yapld ve 4 ve zeri skorlar malign kabul edildi. statistiksel analizler iin IBM SPSS Statistics 22 (IBM SPSS,Trkiye) program kullanld. Niceliksel verilerin karlatrlmasnda ROC analizi yapld. Duyarllk, zgllk hesaplamalarnda tan tarama testlerinden faydalanld. statistiksel olarak anlamllk p<0.05 dzeyinde deerlendirildi. Bulgular: Histopatolojik sonular retrospektif olarak deerlendirildiinde hastalarn % 62lik blmnde benign (n=36), % 38lik blmnde ise malign (n=22) natrde sonular elde edildi. AUC deerlendirmelerinde tm lezyonlar baz alnnca CESM ve meme MRG iin deerler 0,89(CESM) ve 0,92(MRG) olarak bulundu(p<0.05) Lezyon tiplerine gre olgularn %52si kitle orjinli, %20si asimetrik dansite art ve %28 lik ksm ise mikrokalsifikasyon orjinli raporland. Lezyon tiplerine gre yaplan deerlendirme sonularnda da iki modalite arasnda AUC asndan istatistiksel anlaml farkllk izlenmedi. Skorlama sonularna BI-RADS >4 olan hasta grubu malign olarak tanmlanmas halinde CESM iin duyarllk %92 ve MRG iin duyarllk %93, zgllk %42 ve %46 olarak hesapland. Pozitif kestirme deerleri CESM iin %57 ve MRG iin %58, negatif kestirim deerleri ise CESM iin %92 ve MRG iin %93 olarak saptand. Tartma ve Sonu: Bu almada mamografide tespit edilen BI-RADS 4 ve 5 lezyonlarda CESM ile meme MRG kullanm arasnda tanya katk asndan anlaml farkllk olmad saptanmtr Lezyonlar kitle, asimetrik younluk ve mikrokalsifikasyon eklinde ayrldnda da AUC deerleri asndan her iki modalite arasnda istatistiksel olarak anlaml bir farkllk saptanmamtr. Duyarllk, zgllk, pozitif ve negatif kestirim deerleri arasnda anlaml bir fark saptanmamtr. Bu alma bize meme kanseri asndan pheli lezyonlarn deerlendirilmesinde daha kolay ulalabilir, dk maliyetli ve kolay yorumlanabilir bir yntem olan CESMnin meme MRG kullanma gre alternatif bir yntem olabileceini gstermitir. ORCID NO: 0000-0002-0865-1073

Anahtar Kelimeler: Mammografi, Manyetik Rezonans Grntleme, Meme Kanseri