SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Hasan Hakan OBAN, Nezahat Mge ATIKKA
 


Keywords:PALYATF BAKIM SERVSNDE YATAN YALI HASTALARDA HEMOGRAM PARAMETRELERNN MORTALTE LE LKS
 
GR VE AMA: Yal poplasyonun artmasyla birlikte palyatif bakmda yatan yal hastalarda olumsuz klinik sonular ngrdrecek parametrelere ihtiya artmtr. Bu almann amac, palyatif bakm servisinde yatan yal hastalarda hemogram parametrelerinin mortalite ile ilikisini aratrmaktr. YNTEM: Bu retrospektif, kesitsel almaya Ocak 2023 ile ubat 2023 tarihleri arasnda palyatif bakm servisimizde yatan, ≥65 ya hastalar dahil edildi. 24 saatten az sre serviste kalan ve hemogram tetkiki olmayan hastalar almadan dland. almaya dahil edilen bireylerin ya, cinsiyeti, kronik hastalklar, Karnofsky Performans Skoru (KPS) ile Palyatif Prognostik Skala (PPS) puanlar ve yat hemogram parametreleri kaydedildi. Hemogram deerlendirilmesi iin MNDRAY BC-6800 otomatik cihaz ile EDTAl antikoagle edilmi tpler kullanld. Hastalar yattan sonraki 1 ay iinde len ve sa kalan gruplar olarak ikiye ayrld. Mortalite ile bamsz ilikili faktrler iin ok deikenli lojistik regresyon analizi yapld. p<0,05 anlaml kabul edildi. BULGULAR: Dahil edilen 50 hastann ortalama ya 80,58,3 idi ve %62si kadnd. Yattan sonraki 1 ay iinde hastalarn %44 lmt. Hem len hem de sa kalan grupta en sk grlen tan hipertansiyondu. len ve sa kalan gruplar arasnda lenfosit deeri, ntrofil/lenfosit oran, KPS, ve PPS puanlar bakmndan anlaml farkllk saptand (srasyla, p=0,001, 0,002, 0,035, ve 0,007). Ntrofil/lenfosit oran mortalite ile bamsz ilikili bulundu [p=0,023, risk oran (odds ratio)=1,02 gven aral=1,010-1,035]. TARTIMA VE SONU: almamzda, ntrofil/lenfosit oran len grupta anlaml olarak yksek saptand. Ntrofil/lenfosit oran, yksek riskli hastalarn erken tan ve tedavisi ile prognoz tahminine olanak salayan ucuz ve kolay ulalabilir bir parametredir. Dier laboratuvar parametrelerinin de dahil edildii daha ok sayda almaya ihtiya vardr. ORCID NO: 0000-0001-6978-8332, 0000-0003-2494-1625

Anahtar Kelimeler: hemogram, lenfosit, mortalite, ntrofil, palyatif, yal