SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Mine ZEN, ahsine TOLUNAY
 


Keywords:SANTRAL NROSTOMA OLGULARINDA SAKALIM BELRLEYCLER: 16 YILLIK TEK MERKEZ DENEYM
 
Ama Santral nrositomalar nadir grlen benign karakterde neoplazilerdir ancak kraniospinal disseminasyon yapabilmeleri bu tmrleri dikkat edilmesi gereken tanlar haline getirir. Literatrde gerek tipik gerek atipik olarak tan alan olgularda kraniospinal disseminasyon bildirilmektedir. Bu retrospektif almada 16 yllk arivimiz taranarak santral nrositoma tans alan olgulamzdaki klinikopatolojik ve immnohistokimyasal zelliklerin sakalm zerindeki etkisinin aratrlmas amalanmtr. Gere ve Yntem almaya merkezimizde 2005-2021 yllar arasnda eksizyon materyallerinden ya ve cinsiyet ayrm yaplmakszn santral nrositoma ve atipik nrositoma tans alan 17 olgu dahil edildi. almaya dahil edilen olgulara ait hematoksilen eosin boyal lamlar histopatolojik tan, sitolojik atipi, mikrovaskler proliferasyon, mitoz says ve nekroz varl asndan, immnohistokimyasal alma yaplan lamlar ise ki-67 proliferasyon indeksi asndan yeniden incelendi. Bulgular Santral nrositoma tans alan bu tmrlerden 7'si atipik, 14' ise tipik zellikler gstermekteydi. 7 tmrn atipik olarak kategorize edilmesinin nedeni ki-67 deerlerinin %2'nin zerinde olmasyd. Tmrler sitolojik atipi, mitoz, nekroz ve mikrovaskler proliferasyon asndan deerlendirildiinde 1 tmrde hafif sitolojik atipi ve nekroz, 3 tmrde ise mikrovaskler proliferasyon saptand. Sitolojik atipi, nekroz ya da mikrovaskler proliferasyon saptanan hi bir olguda nks veya kraniospinal disseminasyon gzlenmedi. Sonu Santral nrositomalar klinik olarak iyi prognozlu tmrlerdir ancak bu tmrlerde nks ve spinal disseminasyon gzlenebilir. Tan annda bu durum gz nnde bulundurularak olgu gerek kranial gerek spinal radyolojik deerlendirmeden geirilerek operasyon plan yaplmaldr. Subtotal tmr rezeksiyonu yaplan olgularda cerrahi tedaviye ek tedavi yntemleri deerlendirilmeli ve olgu olas bir nks/yaylm asndan yakn takip edilmelidir. ORCID NO: 0000-0002-5771-7649

Anahtar Kelimeler: Nks, Prognoz, Rekrrens, Santral Nrositoma, Spinal Disseminasyon