BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ali Emre AKGÜN, Mehmet Mahir ÖZMEN
ARTERİYEL ANASTOMOZ ŞEKLİNE GÖRE RENAL TRANSPLANTASYON HASTALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Giriş: Klasik renal transplantasyon cerrahisi eksternal iliyak artere uç-yan ve internal iliyak artere uç-uca anastomoz kullanılması şeklinde tanımlanmıştır. Vasküler anastomoz tekniklerini karşılaştıran çok az data mevcuttur. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamı aynı cerrahi ekipçe yapılan 29 renal transplantasyon hastasında eksternal iliyak arter uç-yan anastomoz ile internal iliyak arter uç-uca anastomozun greft fonksiyon ve sağkalımına etkilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Materyal ve Metod: Hastaların retrospektif olarak yaşları, doku uygunluk oranları, hastanede kalış süreleri, donör tipi, preoperatif ve postoperatif üre-kreatinin değerleri, postoperatif rezistif indeks ve pulzatilite indeks değerleri, komplikasyonlar, greft sağkalım süreleri incelendi. Sonuçlar: Çalışmaya alınan 10’u kadın (% 34.5), 19’u erkek (% 66.5) 29 erişkin renal transplantasyon hastasının yaş ortalaması 38.45 ± 12.29 (22-66) yıl idi. 17’si (% 58.6) canlı donörden, 12’si (% 41.4) kadavradan elde edilen böbrek nakillerinin 20’sinde (%68.96) greft böbrek arteri eksternal iliyak artere uç-yan, 9’unda (% 31.04) internal iliyak artere uç-uca anastomoze edildi. Ortalama yatış süresi 28.38 (8-91) gün idi. 3. ay serum üre seviyesi ortalaması eksternal uç-yan grubunda 45.10 ± 18.39, internal uç-uca grubunda 33.66 ± 8.09 idi, gruplar arasında anlamlı istatiksel fark saptandı (p: 0.031). 3. ay serum kreatinin seviyesi ortalaması eksternal uç-yan grubunda 1.56 ± 0.59, internal uç-uca grubunda 1.16 ± 0.25 idi, gruplar arasında anlamlı istatiksel fark saptandı (p: 0.020). 15. ayda eksternal uç-yan grubunda ortalama Rİ değeri 0.63 ± 0.06, internal uç-uca grubunda 0.55 ± 0.05, istatiksel fark p: 0.010, eksternal uç-yan grubunda ortalama Pİ değeri 1.12 ± 0.18, internal uç-uca grubunda ortalama Pİ değeri 0.90 ± 0.13 ve istatiksel fark p: 0.016 olarak anlamlı saptandı. Eksternal uç- yan grubu ile internal uç-uca grubunda greft ve hasta sağkalımı 24. ay sonunda sırasıyla % 89.5, % 95 ve % 100, % 100, anlamlı istatiksel fark saptanmadı (p: 0.324). Tartışma: Aynı cerrah tarafından yapılan her iki anastomoz da yetkin ve deneyimli ellerde tekniğine uygun şekilde uygulandığında greft fonksiyon ve sağkalım açısından aynı başarıyı göstermektedir. Cerrahın yapılacak anastomoz tipi kararını verirken peroperatif eksplorasyon bulgularını ve hastaya ait özellikleri gözönüne alarak hastaya özgü karar vermesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır. (Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın tıp uzmanlık tezinden üretilmiştir).

Anahtar Kelimeler: Renal Transplantasyon, Anastomoz Şekli, Greft Sağkalım 


Keywords: