BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mert MUTLUTÜRK, Aylin KORKMAZ, Ali AYDIN
‘GREEN SENTEZ’ YÖNTEMİYLE BAZI İNDİRGEYİCİ AJANLAR KULLANILARAK GÜMÜŞ NANOPARTİKÜLLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ANTİMİKROBİYAL ETKİLERİ
 
Giriş: Gümüş nanopartiküller (AgNP'ler) gibi nanomalzemeler, organizmalar üzerindeki biyomakromoleküllerle güçlü etkileşimleri nedeniyle iyileştirici ve dezenfektan ajan potansiyeline sahiptir. Çalışmamızın amacı, indirgeyici ajan olarak Candida albicans ekstresi ile çeşitli AgNO3 (Gümüş Nitrat) konsantrasyonları kullanılarak oluşturulan AgNP'lerin bazı mikrobiyal floralara karşı antimikrobiyal etkilerini ve farmakolojik ajan olma potansiyelini değerlendirmektir. Materyal ve Metot: Gümüş iyonlarını Candida albicans ekstraktının sıcak sulu ekstraktı ile karıştırılarak AgNP'lerin sentezi için 'Green Sentez' yöntemini kullandık. Sentezlenen AgNP'lerin karakterizasyonu UV-Vis ve FT-IR absorpsiyon spektroskopisi ile gerçekleştirilmiştir. Gümüş nanopartiküllerinin mikrobiyal flora ölümüne neden olup olmadığını belirlemek için disk difüzyonu, minimum inhibitör konsantrasyonu (MIC) ve minimum bakterisidal konsantrasyon (MBC) tahlili kullanıldı. Bulgular ve Tartışma: Candida albicans ekstrakt indirgeme yöntemi ile elde edilen gümüş nanopartiküllerin, küresel ve kübik tiplerde ve partikül boyutları 70 ila 100 nm arasında olan tek tip boyut dağılım modellerinde olduğu gözlendi. Gümüş nanopartiküllerin, dirençli tiplerde de (Metisilin dirençli stafilokoklar) dahil olmak üzere Gram-pozitif (Staphylococcus aureus ATCC 25923) ve Gram-negatif (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853) bakterilere karşı yüksek antibakteriyel özellik gösterdiği ortaya kondu. Sonuçlarımıza dayanarak, Gümüş nanopartiküllerin potansiyel ve değerli farmakolojik ajanlar olabileceği önerilmektedir. Sonuç: Gümüş nanopartiküller mikrobiyal flora için önemli antibakteriyel aktivite sergilemiştir. Elde edilen prelaminar bulgular, Gümüş nanopartiküllerin tıbbi alana ve tıbbi literatüre değerli farmakolojik ajanlar olarak girebileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Gümüş nanopartiküller, Candida albicans, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Mikrobiyal flora 


Keywords: