BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ekrem ŞAHAN, Suzan ŞAHAN
KAN BASINCI DEĞİŞKENLİĞİ İLE HİPERTANSİYON İLİŞKİLİ KARDİYAK SON ORGAN HASARI İLİŞKİSİ
 
AMAÇ: Hipertansiyon klinik pratikte en sık görülen hastalıklardan biridir. Kan basıncındaki değişkenliği (KBD) kardiyovasküler olaylar ve mortalite ile ilişkili bulunmuştur. Ayrıca KBD’nin artması kalp yapıları üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Çalışmamızda 24 saatlik tansiyon holter sonuçlarıyla yeni hipertansiyon tanısı almış hastalarda hipertansiyon ilişkili kardiyak hasar (HİKH - sol ventrikül hipertansiyonu ve/veya çıkan aort dilatasyonu) ile KBD arasındaki ilişkiyi aydınlatmak istedik. GEREÇ ve YÖNTEMLER: Tansiyon holter incelemesi yapılan 221 hasta geriye dönük olarak incelendi. Çalışmaya 24 saatlik ambulatuar kan basıncı holter sonucu yeni hipertansiyon tanısı almış 96 hasta dahil edildi. Hastaların ayaktan kan basıncı holter kayıtlarındaki ölçümlerden KBD hesaplandı. Ekokardiyografi parametreleri hasta dosyalarından elde edildi. Asendan aort dilatasyonu ve/veya sol ventrikül hipertrofisi olan hastalar HİKH grubunda sınıflandırıldı. Çalışmada kullanılan değişkenler her iki grup için istatistiksel olarak değerlendirildi. BULGULAR: Demografik bulgular açısından iki grup arasında yaş dışında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. SBP için hesaplanan ambulatuar kan basıncı holter sonuçları, ortalama sistolik kan basıncı(SKB), ortalama diyastolik kan basıncı(DKB) ve standart derivasyon (SD) değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. KBD için hesaplanan ortalama gerçek değişkenlik (OGD), HİKH grubunda istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (12.464±3.034'e karşı 13.919±2.972; p=0.024). Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu her iki grupta da normal sınırlar içinde olmasına rağmen, HİKH grubunda istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (61,36±2,524'e karşı 59,14±3,10; p<0,001). Günlük ortalama kalp hızı her iki grupta da benzerdi. SONUÇ: Kan basıncı değişkenliği, HİKH’nin bir göstergesi olarak kullanılabilir. Kan basıncındaki dalgalanmalar kalp yapısı üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Bu nedenle KBD'nin etkin kan basıncı kontrolünde bir hedef olarak kullanılması düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: hipertansiyon, holter, son organ hasarı, hipertrofi, aort dilatasyonu 


Keywords: