BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Murat KORKMAZ, Ümran SEVİL, Vasfiye BAYRAM DEĞER, Ayça GÜRKAN, Nigar ÇELİK, Özlem GÜNER, Ali Serdar YÜCEL, Dilek ÖZTAŞ
MESLEK HASTALIKLARININ YAS GRUPLARINA GÖRE FARKLILIKLARI: 2007-2016 YILLARINA YÖNELİK PANEL VERİ ANALİZİ
 
Her birey çalışmak, üretmek ve onuruna yakışır şekilde hayatını devam ettirmek zorundadır. Bu nedenle yaşam standartlarının devam ettirilebilmesi bireyin çalışma hayatı içerisinde yer almasıyla ilişkilidir. İşveren ve kanun koyucular çalışma koşul ve şartlarını uluslararası standartlara göre düzenlemeli ve iyileştirmelidir. Günümüzde çalışma koşullarına bağlı olarak ortaya çıkan meslek hastalıklarının ve kazalarının yoğun olmasının en önemli nedenleri arasında kanun koyucuların koymuş oldukları kanun ile uygulamaların denetimini gerçekleştirmemesiyle ilişkilidir. Amaç: Bu çalışma meslek hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkan sayısal verilerin farklı değişkenler açısından analiz edilmesi ve öneminin ortaya konulması şeklindedir. Bu çalışma 2007-2016 yılları arasında meslek hastalıkları verilerinin yıllar boyunca nasıl bir gelişim gösterdiğini belirlemek için hazırlanmıştır. Kapsam ve Yöntem: TUİK tarafından hazırlanan farklı gruplar halinde düzenlenmiş olan 2007 ile 2016 yıllarına ait olan 10 yıla ait veriler farklı analiz teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin Analizi: Bu araştırmada Panel veri analizinden faydalanılmıştır. Bu araştırmadan elde edilen veriler E-Views 8.0 programı ile analiz edilmiştir. Yapılan Birim kök, Granger nedensellik, Cointegration, Covariance ve Regresyon analizleri sonucunda meslek hastalıkları faktörlerinin arasındaki ilişkinin varlığı ve birbirlerini nasıl etkiledikleri araştırılmıştır. Sonuç: Yapılan birim kök test sonuçlarına göre olasılık değeri 0.05 güven aralığından yüksek çıkmıştır. Yine değişkenler arası nedensellik ilişkisi olasılığı düşük çıkmıştır. Yıllar ve meslek hastalıkları değişikleri arasında isi bir nedensellik ilişkisi olduğu saptanmıştır. Yaş ve meslek grupları arasında nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. 50-54 yaş arasında madencilik alanında çalışanlar, 25-29 yaş grubunda yer alan tekstil sektör çalışanları ve 35-39 yaş grubundaki lif kâğıt üretim sektör çalışanlarında meslek hastalığı riski yüksek oranda olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Meslek Hastalığı, Değişken, Panel Veri, Analiz 


Keywords: