BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Neslihan KAYA TERZİ
ORAL SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMLARDA PERİFERİK KANDA VE TÜMÖRDE NÖTROFİL/LENFOSİT ORANININ PROGNOZ VE SAĞKALIMA ETKİSİ
 
Çalışmanın amacı, oral skuamöz hücreli karsinom (OSHK) tanısı alan hastalarda periferik kandaki (NLR) ve kanser yuvasındaki nötrofil/lenfosit oranının (iNLR) prognostik önemini, sağkalıma etkisini değerlendirmektir. Ocak 2017 ile Aralık 2023 tarihleri arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde radikal cerrahi uygulanan 59 OSHK hastası üzerinde retrospektif bir analiz yapılmıştır. Temel değerlendirmeler periferik kan rutin testlerini ve karsinom yuvasının histopatolojik incelemesini içeriyordu. Sağkalım sonuçları Kaplan-Meier eğrileri kullanılarak analiz edilmiş ve potansiyel prognostik faktörleri belirlemek için tek değişkenli ve çok değişkenli analizler yapılmıştır. Düşük iNLR'li hastalar için ameliyat sonrası medyan sağkalım süresi 43 ay iken, yüksek iNLR'li hastalar için bu süre 19,5 ay olmuştur. Genel sağkalım farkı istatistiksel anlamlılığa ulaşmasa da, yüksek NLR'ye sahip hastalar daha düşük sağkalım süreleri sergilemiştir (P=0,09). Ayrıca, düşük NLR'ye sahip hastalar için ameliyat sonrası medyan sağkalım süresi 38 ay iken, yüksek NLR'ye sahip hastalar için bu süre 20 aydı ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (P=0,013). Tek değişkenli analiz NLR ve tümör-nod-metastaz evrelemesini OSHK hastalarında ameliyat sonrası sağkalım için bağımsız prognostik faktörler olarak tanımlamıştır (P<0.05). Çok değişkenli analiz sigara içme durumu, cerrahi prosedür, tümör-nod-metastaz evrelemesi, patolojik tümör farklılaşması ve NLR/iNLR skorlarının ameliyat sonrası sağkalımı etkileyen önemli faktörler olduğunu ortaya koymuştur (P<0.05). Yüksek NLR ve iNLR seviyeleri OSHK hastalarında daha kötü bir prognozun göstergesidir. NLR ve iNLR değerlendirmelerinin entegrasyonu, yüksek riskli bireyler için daha agresif terapötik stratejilerin uygulanmasında klinisyenleri potansiyel olarak bilgilendirebilir. ORCID NO: 0000-0001-8184-4691

Anahtar Kelimeler: Oral Skuamöz Hücreli Karsinom, Nötrofil Lenfosit Oranı, Sağkalım 


Keywords: