BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülnihan EREN
RADYOTERAPİ UYGULANAN LOKAL İLERİ EVRE BAŞ-BOYUN KANSERİ TANILI HASTALARIN TEDAVİ SONUÇLARI
 
Amaç: Radyoterapi uygulanan lokal ileri evre baş-boyun kanseri tanılı hastaların tedavi sonuçlarını değerlendirmek Materyal-metod: Radyoterapi uygulanan lokal ileri evre 53 baş boyun kanseri hastasının dosyaları retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya larinks kanseri ( glottik(15), supraglottik(6), subglottik(5)), nazofarenks kanseri(8), dudak ve oral kavite kanseri(5), orofarenks kanseri (6), hipofarenks kanseri (8) hastaları dahil edildi. Evrelemede 8.AJCC sistemi kullanıldı.Cinsiyet,ECOG skoru, evre, histoloji, evre , tedavi özellikleri gibi kategorik değişkenlerin sağkalım üzerindeki etkisi Kaplan-Meier eğrisi, Breslow ve Log-Rank analizi ile değerlendirildi. İstatistik işlemleri için SPSS 22 kullanıldı Bulgular: Hastaların ortanca yaşı 45 ‘di (20-75).Hastaların %80’ni erkekti. Hastaların % 2’sine sadece radyoterapi,% 45’ine kemoradyoterapi, % 53’üne ek olarak indüksiyon ve/ veya kemoradyoterapi uygulandı. Ortanca 30 aylık izlemde 21 hasta (%40) exitus oldu .2 yıllık genel sağkalım %89’du. 2 yıllık genel sağkalım, performans skoru ECOG 0 olan hasta grubunda %94, ECOG 1 olan hasta grubunda %75,ECOG 2 olan hasta grubunda %50 olarak saptandı( p:0.018).Diğer değişkenlenlerle genelsağkalım arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı. En sık görülen yan etki disfajidir(%70). Sonuç: Lokal ileri evre baş-boyun kanseri hastalarda genel sağkalımı etkileyen en önemli faktör performans skorudur. Çalışmamızdaki hasta sayısının az olması ve farklı anatomik lokalizasyondaki kanser hastalarının dahil edilmiş olması nedeniyle diğer değişkenlenlerle genelsağkalım arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır. Çalışmamızda en sık görülen yan etki disfaji olarak bulunmuştur. Baş-boyun kanseri hastalarda yutma güçlüğü çok sık görülmektedir ve yaşam kalitesini düşürmektedir.Prospektif yaşam kalitesi analizleri yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Baş boyun kanseri, radyoterapi, genelsağkalım, performans skoru 


Keywords: