BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayla TEKİN ORHA, Ali ZEYBEK
SPINA BIFIDA OLGULARININ RADYOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ
 
AMAÇ: Spina bifida (SB),embriyonel gelişim sürecinde oluşabilen bir defektir ve görülme sıklığı, genetik, çevresel faktörler, coğrafya, ırk ve sosyoekonomik düzeyden etkilenebilmektedir. Bizde bu anomaliyi mercek altına alarak bölgemizdeki spina bifida olgularının görülme sıklığı, seviyesi, tipi, cinsiyete göre dağılımını incelemeyi amaçladık. Böylece ülkemizin ve bölgemizin epidemiyolojik veri sayısının arttırılması ve uygun sağlık planlamalarının yapılabilmesine katkıda bulunulması öngörüldü. GEREÇ VE YÖNTEM: Etik Kurul onayı alınarak, radyodiagnostik bölümündeki 454 lumbosakral bilgisayarlı tomografi ve 2007 lumbosakralgrafi retrospektif olarak incelendi. Spina bifida oculta ve spina bifida aperta olgu görüntüleri cinsiyet ve seviyeye göre değerlendirildi. BULGULAR: Çalışmamızda toplam 2461 olgudan 214’ü (%8,7) SB’lı olgu saptandı. Bunların 192’si (%7,8) spina bifida oculta, 22’si (% 0,9) ise spina bifida aperta idi. Spina bifida oculta olgularının 83 tanesi (% 43,23 ) kadın, 109’u (% 56,77) erkek idi. Spina bifida aperta olgularından 7 tanesi (% 31,8) kadın, 15 (% 68,18) tanesi erkekti. Spina bifida oculta, en çok (% 24) L5 seviyesinde tespit edilirken, spina bifida aperta en çok (% 40,9) L5-S1 seviyesinde tespit edildi. SONUÇ: Çalışmamızda SB görülme sıklığı erkeklerde daha fazla olması istatistikî olarak anlamlı bulundu (p<0,05).Türkiye geneline göre spina bifida aperta görülme sıklığı (% 0,9) daha yüksek iken, spina bifida oculta görülme sıklığı (%7,8) olarak daha düşük saptandı. Bu sonucun araştırma bölgemizdeki nüfusun demografik özellikleri ve sosyo ekonomik düzey özelliklerinden etkilendiğini düşünüldü. Aynı zamanda bu veriler bölgemize ve ülkemize ait veri sayısının arttırılmasına katkıda bulunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Spina bifida, Prevalans, BT, İki yönlü grafi 


Keywords: