BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İnan UZUNOĞLU
TRAVMATİK TORAKOLOMBER BİLEŞKE KIRIKLARINDA POSTERİOR STABİLİZASYON CERRAHİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Travmatik vertebra kırıkları sıklıkla karşımıza çıkmakta ve en fazla torakolomber bileşke omurlarında meydana gelmektedir. Bu bölgenin omurga hareketlerinde çok önemli rol üstlenmesi nedeniyle bu bölgede kırıklar sonrasında uygulanacak tedavi şekilleri hastaların sonraki dönemde hayatlarını ciddi oranda etkilemektedir. Travma sonrasında nörolojik defisiti olan yada instabil olan kırıklarda posterior stabilizasyon sıklıkla uygulanmaktadır. Toplamda 28 hastamıza torakolomber bileşke kırıkları nedeniyle cerrahi girişim uygulandı. Hastalarımızın %54’ü(15) erkek, %46’sı(13) kadındı. Yaş ortalaması 40.68±18.2 olarak sonuçlandı. Hastalarımız travma sonrasında en kısa 8 saat en uzun 90 gün içerisinde cerrahiye alındı. Ortalama travma-operasyon arasında geçen süre 6.8±16.6 olarak karşımıza çıktı. BMI ortalaması 25.2±2.7, 22-32 değerleri arasında bulundu. Yirmi üç hastamızda (%82.0) AO A4 tip kırık nedeniyle opere edilirken, 4 (%14) A3, 1(%4) B kırıklar saptandı. On sekiz hastada nörolojik defisit saptanmazken operasyon kararına instabilite nedeniyle karar verildi. 3’er hastada 2/5, 3/5 paraparezi, yine 3 hastada parapleji, 1 hastada ise 1/5 paraparezi nedeniyle operasyona alındı. Tüm hastalar aynı defisit ile uyandı. Hastalardan 6’sına kısa segment stabilizasyon uygulanırken, 23 hastaya 2 alt-2 üst stabilizasyon uygulandı. Hastalarımızdan 1 tanesi ertesi gün vida revizyonu için reopere edilirken, 1 hasta 6ay, diğer bir hasta da 3 yıl sonra rekürren travma nedeniyle reopere edildi. Operasyon sonrasında defisiti olan tüm hastalar fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniğine yönlendirilerek tedavi ve takipleri planlandı. Travmatik torakolomber bileşke kırıkları sonrasında gelişen nörolojik defisitler hastalarda sıklıkla ömürleri boyunca devam eden engellilik haline sebeb olmaktadır. En kısa sürede seçilecek en doğru cerrahi yöntemde engellilik halinde tedavi sonrasında gelişecek en ufak düzelme hali bile hastaların hayatlarında çok ciddi değişimlere sebeb olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Torakolomber bileşke kırıkları, Posterior stabilizasyon, 


Keywords: