BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Murat KAŞIKCI
KERATOKONUS PROGRESYONUNUN TEDAVİSINDE UYGULANAN TRANSEPITELYAL KORNEAL ÇAPRAZ BAĞLAMA ILE EPITELYUM-OFF KORNEAL ÇAPRAZ BAĞLAMA TEDAVILERININ BIRBIRLERINE ÜSTÜNLÜKLERININ DEĞERLENDIRILMESI
 
GİRİŞ VE AMAÇ:Progresif keratokonusta transepitelyal korneal çapraz bağlama (trans-CXL) tedavisi ile kornea epiteli kaldırılarak yapılan korneal çapraz bağlama (epioff-CXL) tedavisini karşılaştırmak. YÖNTEM:Randomize klinik çalışma Ocak 2021 - Şubat 2022 tarihleri arasında, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları ABD’nda yapıldı. Keratokonus tanılı ve CXL tedavi endikasyonu olan 21 hastanın 24 gözüne Riboflavin TE ile trans-CXL, 22 hastanın da 26 gözüne izotonik riboflavin ile epioff-CXL tedavisi uygulandı. Cerrahi başarı ölçütü, 1 yıl sonra santral kornea kalınlığı (SKK) ve maksimal keratometri (Kmax) değerinin sabit kalması veya Kmax değerinin < 1 diyoptri (D) artışı ile düzeltilmiş görme keskinliği değerleri (DGK) olarak belirlendi. BULGULAR:Ortalama Kmax değeri, trans-CXL yapılan grupta sabit kalırken veya minimal artarken, epioff-CXL grubunda özellikle 1. yılın sonunda azalma ile birlikte korneada düzleşme görüldü. Kmax değerindeki bu değişimler, gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı idi (p=0.014). Trans-CXL yapılan gruptaki dokuz gözde (%37,5) 1 yıl sonra (en az 1,2 ile en çok 5,8 D) Kmax'ta > 1 D'lik artış gösterirken, epioff-CXL grubunda Kmax değeri sabit seyretti veya azaldı (p=0,011). DGK, epioff-CXL grubunda transepitalyal gruba göre daha yüksekti (p=0.023). Trans-CXL yapılan grupta herhangi bir komplikasyon görülmedi, ancak epioff-CXL grubunda 3 gözde (%11,5) iyileşme problemlerine (steril infiltrat, herpes keratit ve stromal skar) bağlı komplikasyonlar gelişti. SKK değerleri ise 1. yılda her iki grupta birbirine benzerdi (p=0.121). TARTIŞMA VE SONUÇ:Trans-CXL epitelyal iyileşme sorunları olmayan güvenli bir prosedür olmasına rağmen, bu çalışmada olguların %37,5’inde işlemden sonra 1. yılda keratokonus progresyonu gözlendi. Buna karşılık iyileşme problemlerine rağmen epioff-CXL’de 1 yıl sonunda kornea stabilizayonu daha iyi sağlandığı görüldü. Sonuç olarak, bu çalışmada progresif keratokonus tedavisinde epioff-CXL'nin, transepitelyal CXL’e daha üstün olduğu görülmektedir. ORCID ID: 0000-0002-2748-9702

Anahtar Kelimeler: Kornea, transepitelyal, keratokonus 


Keywords: