BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Çiğdem ÖZTÜRK, Oğuzhan OKCU
MERKEZİMİZDE MESANE KÜÇÜK HÜCRELİ NÖROENDOKRİN KARSİNOM OLGULARININ HİSTOPATOLOJİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN ANALİZİ
 
Giriş ve amaç: Mesanede küçük hücreli nöroendokrin karsinomlar (KHNK) tüm mesane karsinom olgularının %1 den azını oluşturmaktadır. Hastaların yaş, cinsiyet ve klinik semptomları klasik ürotelyal karsinomlar (ÜK) ile benzer olmakla birlikte klasik ürotelyal karsinomlara göre tanı anında sıklıkla daha ileri evrede olup hastalarda daha kısa sağ kalım süreleri ile seyretmektedir. Olguların yaklaşık yarısında histolojik olarak pür küçük hücreli karsinom morfolojisi izlenirken diğer yarısında ürotelyal karsinomların alt tipleri ile birliktelik görülmektedir. Yazımızda mesanede oldukça nadir görülen KHNK olgularının histopatolojik ve klinik özelliklerini her açıdan değerlendirmeyi amaçladık. Materyal metod: Merkezimizde 2010 ve 2015 yılları arasında mesane transüretral rezeksiyon (TUR) yapılarak KHNK tanısı almış olgular hastane elektronik veri tabanından taranarak bulundu. 2’si dış merkezden konsultasyon vakası olmakla birlikte, pür ya da ÜK komponentinin eşlik ettiği mikst KHNK tanısı alan 8 olgu tespit edildi. Patoloji lam arşivinden hemotoksilen-eozin ve immünohistokimyasal belirteç boyalı preparatları çıkartılarak preparatların tamamı 2 patolog tarafından tekrar incelendi. Olgular American Joint Committee on Cancer sınıflamasına göre evrelendi. Olguların yaş, cinsiyet, tümör lokalizasyonu, tümör boyutu ve aldığı tedaviler medikal kayıtlardan elde edildi. Histopatolojik olarak tüm olgularda tümör derecesi, patolojik evre, in situ ürotelyal karsinom varlığı, eşlik eden konvansiyonel ürotelyal karsinom ve diğer ürotelyal karsinom varyantları, tümör nekrozu ve immünohistokimyasal boyanma özellikleri incelendi. Bulgular: Küçük hücreli nöroendokrin karsinom sıklığı merkezimizde TUR materyallerinde %0,88’dir. KHNK olguların 4’ünde pür olarak, 2 olguda konvansiyonel ÜK, 2 olguda ise pleomorfik andiferansiye karsinom alanı ile birlikte saptandı. Olguların 5’inde TUR sonrası yaşam süresi 1-6 ay arasında değişmekteyken 1’inde 56. ayda olup nüks saptanmamıştır. 2 olgu yeni vaka olup TUR sonrası radikal sistektomileri planlanmaktadır. Sonuç: KHNK mesanede oldukça nadir görüldüğünden histopatolojik ve klinik özelliklerinin her açıdan ayrıntılı olarak değerlendirilmesi literatüre katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mesane, Küçük hücreli nöroendokrin karsinom, Ürotelyal karsinom 


Keywords: