BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ümmühan ÇÖPKES, Ayşe Kübra ÇÖPKES
TÜBERKÜLOZ VE MENENJİT BAŞLANGICI OLAN OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNA NÖROGELİŞİMSEL TEKNİKLERİN ETKİSİ: ÖZGÜN OLGU SUNUMU
 
AMAÇ: M.H.K. 10.11.2013 Doğumludur ve 3 yaşında Otizm Spektrum Bozukluğu teşhisi almıştır. Bağımsız yürüme kazanılmış, ince motor gelişimi normal, konuşmada yaşına göre gerilik bulguları göstermiştir. 4 yaşında Tüberküloz ve Menenjit başlangıcı teşhisi almıştır. Bağımsız yürüme kaybedilmiş, destekli ayakta durma seviyesine gerilemiştir. Tonus artışı ve duysal tepkisellik başlamıştır. Solunum, dil, konuşma, algı, gayta ve mesane kontrol problemleri belirlenmiştir. Otizm spektrum bozukluğunda Tüberküloz ve Menenjit hastalıklarına nörogelişimsel tekniklerin uygulandığı çalışma sonuçları yeterli değildir. Bu çalışma, nörogelişimsel tekniklerin otizm spektrum bozukluğunda menenjit ve tüberküloz hastalıklarına etkisini belirlemek amacıyla düzenlendi. Gereç ve Yöntem: Nörogelişimsel programının başında ve sonunda kaba motor fonksiyonel sınıflama (GMFM), Modifiye Ashwordh, Dil-Konuşma Envanteri ve Duyu Profili uygulanmıştır. Bobath, gevşetme, duysal bütünleşme, dil-konuşma ve solunum terapileri 18 ay uygulanmıştır. Bulgular: İlk değerlendirme: GMFM destekli yürüme, modifiye ashwordh 3, dil-konuşma envanteri 9’dır. Duyu Profili duyusal işlem duyma işlemi, görme işlemi, vestibüler işlemi, dokunma işlemi, çoklu duyusal işlemi ve oral duysal işlem tipik performans; endurans ve tonusla ilgili duysal işlem ve hareket ve vücut pozisyonuyla ilgili düzenlemeler diğerlerinden daha fazla kesin fark; aktivite seviyesini etkileyen hareket düzenlemeleri, duygusal cevapları, aktivite düzeyini etkileyen görsel uyarı düzenlemeleri, duygusal-sosyal cevaplar ve cevap verme eşiğini gösteren maddeler tipik performans; duygusal cevaplarını etkileyen duyusal uyarı düzenlemeleri, duyusal işlemin davranışsal sonuçları, kayıt, araştırma, hassasiyet, kaçınma, duyusal girdi arama, duygusal tepki, düşük endurans – tonus, oral duyusal hassasiyet, dikkatsizlik - dikkat dağınıklığı, zayıf kayıt, duyu hassasiyeti, hareketsiz ve algısal ince motor diğerlerinden daha fazla kesin farktır. Son değerlendirme: GMFM bağımsız yürüme, modifiye ashwordh 1, dil-konuşma envanteri 50’dir. Duyu Profili duyusal işlem duyma işlemi, görme işlemi, vestibüler işlemi, dokunma işlemi, çoklu duyusal işlemi ve oral duysal işlem, aktivite seviyesini etkileyen hareket düzenlemeleri, duygusal cevapları, aktivite düzeyini etkileyen görsel uyarı düzenlemeleri, duygusal-sosyal cevaplar ve cevap verme eşiğini gösteren maddeler, kayıt, araştırma, hassasiyet kaçınma, düşük endurans – tonus, oral duyusal hassasiyet, dikkatsizlik - dikkat dağınıklığı, zayıf kayıt, duyu hassasiyeti, hareketsiz ve algısal ince motor tipik performanstır. Endurans ve tonusla ilgili duysal işlem, hareket ve vücut pozisyonuyla ilgili düzenlemeler, duygusal cevaplarını etkileyen duyusal uyarı düzenlemeleri ve duyusal işlemin davranışsal sonuçları diğerlerinden daha fazla kesin farktır. Duyusal girdi arama ve duygusal tepki diğerlerinden daha fazla muhtemel farktır. Sonuçlar: İstatistiksel anlamlılık sınırı p ≤ 0,05 olarak kabul edilmiştir. Kas tonusunun normale yaklaşmasında pozitif gelişme sağlanmıştır. Kaba motor fonksiyonel ölçeğinde Bağımsız Yürüme kazanılmıştır. Dil-Konuşma Envanteri puanı azalarak konuşma becerisi kazanılmış ve iletişim seviyesi artmıştır. Duyu Profiline göre duysal gelişim artmış, algı ve davranış düzenlemesi tipik performansa yaklaşmıştır. Tartışma: Bağımsız yürüme kazanılmış ve üst ekstremite becerileri gelişmiştir. Duysal tepkisellik azalmış, endurans ve kas tonus kontrolü artmıştır. Dil-konuşma, algı ve iletişim gücü gelişmiştir. Gayta ve mesane kontrolü yaşıtları seviyesindedir. Çalışmalarda erken müdahale ve tedavinin gelişimi pozitif yönde etkilediği bildirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Otizm Spektrum Bozukluğu, Menenjit, Tüberküloz, Nörogelişimsel Teknikler, Duyu Profili, Duysal Bütünleşme 


Keywords: