BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Eşe BAŞBULUT, Hacer İŞLER, Melek BİLGİN, Nihal Seçil BATI
TÜRKİYE’DE SAMSUN BÖLGESİNDE İDRAR KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MYROİDES TÜRLERİNİN ANTİBİYOTİK DİRENÇ PROFİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Giriş - Amaç: Myroides spp. çevrede yaygın olarak bulunurlar. İnsanlar için düşük dereceli fırsatçı patojenler olup bağışıklığı baskılanmış hastaları enfekte edebilirler. Son yıllarda Myroides enfeksiyonlarının insidansı artmıştır. Bu bakterilerin çok çeşitli antibiyotiklere (β-laktamlar ve aminoglikozitler dahil) dirençli olduğu görülmektedir. Bu nedenle tedavi seçenekleri sınırlıdır. Hastanemizde son beş yılda idrar kültürlerinde üreyen Myroides türlerinin antibiyotik direnç durumunu araştırmak ve yapılan literatür taraması ile idrar kültürlerinde Myroides türlerinin enfeksiyon etkeni olabileceğinin farkındalığını arttırmak amaçlanmıştır. Materyal - Metot: 2016 Ocak- 2020 Aralık tarihleri arasında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda hastaların idrar örneklerinde üreyen 89 Myroides türü çalışmaya dahil edildi. İdrar örnekleri kanlı agara ve Eozin Metilen Blue agara ekilerek 37°C’de 18-24 saat inkübe edildi üreyen mikroorganizmalar konvansiyonel yöntemlerle tanımlandı ve ileri identifikasyon için VITEK-2 (BioMérieux, Fransa) otomatize sistemleri kullanıldı. Antibiyotik duyarlılıkları minimum inhibitör konsantrasyonları (MİK) olarak tespit edildi ve sonuçlar; Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) standartlarına göre değerlendirildi. Veriler hastane otomasyon sisteminden elde edildi. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 72,797 idi. En çok yoğun bakım (%67,41) ve palyatif servislerinde (%14,60) yatan hastalarda üreme oldu. Ampisilin, cefotaksim, ceftazidim, ciprofloksasin, norfloksasine izolatların tamamı dirençli idi. En az direnç oranı SXT (%82,43) ve tetra (%83.33) olarak saptandı Sonuçlar: Tüm Myroides enfeksiyonlarında seçilecek ampirik tedavi seçenekleri açısından antibiyotik direnç oranlarının bilinmesi oldukça önemlidir. Literatürde Myroides spp kaynaklı idrar yolu enfeksiyonlarının antibiyotik direnç oranları oldukça sınırlıdır. Bizim çalışmamız bu konuda literatüre bir veri sağlayacak ve tedavi alternatiflerinin belirlenmesinde ve Myroides spp kaynaklı idrar yolu enfeksiyonlarının standart ampirik antibiyotik tedavi protokollerinin oluşturulmasında literatüre veri sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Myroides spp, idrar yolu enfeksiyonu, antibiyotik direnci 


Keywords: