BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Elif EYGİ, Ayşe Neslihan BALKAYA
ZOR ENTÜBASYON İLE İLİŞKİLİ TRAKEAL YARALANMA - OLGU SUNUMU
 
Giriş: İyatrojenik trakeobronşiyal yaralanma (İTY); endotrakeal entübasyonun (EI) nadir ancak en önemli komplikasyonlarından biridir. Bulgular, subkütanöz amfizem, pnömomediastinum, tek/çift taraflı pnömotorakstır. Tanı, klinik muayene, fiberoptik bronkoskopi ve radyolojik görüntülemeyle konur. Konservatif veya cerrahi tedavi kararı hastanın komorbiditesi, solunum stabilitesi, lezyonun boyutu/konumu, yaralanma-tanı arasındaki süreye bağlıdır. Olgu: 67 yaş bayan; düşme sonrası Glaskow koma skalası 8 olarak dış merkez acil servise getirilen hastada birçok kez orotrakael entübasyon denenmiş, sonrasında hasta rijit stile kullanılarak kör entübe edilmiş, ileri tetkik tedavi amacıyla hastanemize nakledilmiş. Hastanemiz acil servisinde göğüs ön duvarından boyuna kadar yayılan yaygın amfizem, akciğer seslerinde azalma tespit edilmesi üzerine çektirilen akciğer grafisinde pnömotoraks doğrulanarak hastaya acil bilateral tüp torakostomi uygulanıyor. Kranial-torakal bilgisayarlı tomografide subaraknoid kanama (SAK) ve bilateral pnömotoraks görülüyor. SAK sebebinin sağ mean comman arterdeki anevrizma olması sebebiyle girişimsel radyoloji ünitesinde coil embolizasyon uygulandıktan sonra hasta entübe yoğun bakım ünitemize yatırıldı. Dudaktaki mukoza yaralanmaları ve ağız içinin hemorajik olması sebebiyle pnömotoraks sebebinin entübasyon denemelerine bağlı İTY olma ihtimalinden klinik olarak şüphelenildi. Yapılan tanısal fiberoptik bronkoskopide trakea distali sağ anterolateralde ve sağ ana bronş lateralinde derin laserasyon görüldü. Tam kat rüptür olmamasından dolayı göğüs cerrahisi tarafından konservatif tedavi önerildi. Tüp torakostomi ve mekanik ventilatörde düşük basınç ayarlarıyla solunum dinamiklerinde stabilite sağlandı. Yatışının 48. saatinde mediastinel amfizemde gerileme oldu. Sonuç: İTY genellikle torasik operasyonlar ve bronkoskopik girişimler nedeniyle olmakla birlikte, EI’na bağlı trakea rüptürü nadiren gelişebilir. Etyolojisinde EI deneyim eksikliği, tekrarlayan zorlu EI denemeleri, kafın aşırı şişirilmesi, uygunsuz stile kullanımı vardır. İTY tanısının konmasında en önemli faktör klinik şüphedir ve mutlaka akla getirilmelidir. ORCID NO: 0000-0002-4734-1879

Anahtar Kelimeler: Pnömotoraks, Endotrakeal Entübasyon, Trakeobronşiyal Yaralanma 


Keywords: